TOP
h

Algemene voorwaarden

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.vaneycksport.com wordt u aangeboden door Van Eyck Sport bvba, zelfstandige handel drijvend onder de benaming Van Eyck Sport bvba, met ondernemingsnummer 0428.109.005 en zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 89 (hierna de verkoper), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.
1.2 Onder “Koper” wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop.
1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.vaneycksport.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op onze webshop staat staat onder voorbehoud van typfouten online.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.
1.5 De verkoper is uitsluitend actief in België en kan bijgevolg uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.
1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje.
1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst
2.1 Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.
2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

3. Prijzen 
3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen.
3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling 
4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:
met kredietkaart: Visa, Mastercard
via internetbankieren: Bancontact/MisterCash
via bankoverschrijving.
Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.
4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 juli 1991 betreffende het recht van retour.
4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.

5. Levering 
5.1 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
5.2 Uiteraard stelt de koper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

6. Verzakingsrecht 
6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
6.2 De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
6.3 De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: Van Eyck Sport bvba Gentsesteenweg 89 9300 Aalst
6.4 Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
6.5 Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.
6.6 Ex Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

7. Privacy 
7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en voor de volledige bestaansduur van het persoonlijk account bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen. Bij het plaatsen van een bestelling zal u worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor u uitdrukkelijk uw toestemming verleent met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verwerking van persoonsgegevens is absoluut noodzakelijk voor de goede uitvoering door de verkoper van de door u geplaatste bestelling.
7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. U kan uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen met [email protected]. Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.
7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
7.4. Cookie policy
Door het gebruik van cookies verzamelt Van Eyck Sport uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Van Eyck Sport intrekken.

Cookies zijn tekstbestanden die door Van Eyck Sport op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Van Eyck Sport informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden of zodat u sneller een aankoop kan doen in de webshop. We kunnen op die manier ook ook de bezoekers op de Van Eyck Sport website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. De website van Van Eyck Sport maakt gebruik van verschillende cookies die we in volgende tabel oplijsten. Van Eyck Sport maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
Nitrogento_last_store Taal selectie Van Eyck Sport 1 maand
Nitrogento_formkey Beveiliging formulieren Van Eyck Sport 1 maand
Nitrogento_cache_fullpage Fullpage cache Van Eyck Sport 1 maand
Frontend Herkenning bezoeker Van Eyck Sport 1 maand
External_no_cache Indicatie of de caching is uitgeschakeld Van Eyck Sport 1 jaar
Frontend_cid Herkenning bezoeker Van Eyck Sport 1 maand

7.4.1. Google en Google Analytics
De website van Van Eyck Sport gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Van Eyck Sport zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
_gat Analyse Google 1 jaar
_gat_tracker2 Analyse Google 1 jaar
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar
AID Herkenning user Google 1 jaar

7.4.3. Facebook
De website van Van Eyck Sport maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op jouw computer of mobiel toestel. Dit betekent dat uw gegevens op de Van Eyck Sport website worden bijgehouden door de pixel. Van Eyck Sport verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.
De volgende cookie is door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr Herkenning user Facebook 3 maand
c_user Herkenning user Facebook 3 maand
datr Herkenning user Facebook 3 maand
sct Herkenning user Facebook 3 maand
xs Herkenning user Facebook 3 maand
dpr Herkenning user Facebook 3 maand

7.4.5. Het gebruik van cookies beletten
U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Van Eyck Sport contacteren.
Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

7.5. Nieuwsbrieven
De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Een dubbele opt-in betekent het aanvinken van een vakje bij het invoeren van de gegevens dat de bezoeker een nieuwsbrief wenst te ontvangen, vervolgens ontvangt de bezoeker een bevestigingsmail waarin hij nogmaals moet verifiëren dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze gegevens kunnen steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via e-mail naar het adres [email protected]. De bezoeker kan zich ook steeds uitschrijven door op de link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met Van Eyck Sport.

8 . Cadeaubonnen
8.1 Cadeaubonnen van Van Eyck Sport bvba zijn enkel geldig in Van Eyck Sport bvba Aalst, Geel, Dadizele, Erpe-Mere en Sint-Pauwels.
8.2 Cadeaubonnen zijn slechts 12 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en zijn niet terugbetaalbaar.
8.3 Indien uw cadeaubon dreigt te vervallen en u kan niet meer tijdig bij ons geraken om deze bon op te nemen, vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen (hou alvast het cadeaubonnummer klaar). Wij zijn bereid om de cadeaubonnen te verlengen voor 3 maand tegen een kostprijs van €10 per cadeaubon. Indien de bon echter meer dan 3 maanden vervallen is kunnen wij deze niet meer verlengen.

9. Toepasselijk recht
9.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.